Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BOSTON RETAIL PRODUCTS B.V. TE ROTTERDAM, HANDELEND ONDER DE NAAM “BOSTON GROUP”
0.1 Onder Boston Group wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de naar Nederlands Recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boston Retail Products B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, filiaal houdende in verschillende landen van Europa, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24270351.
0.2 Onder de wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden begrepen degene aan wie Boston Group zaken, in de ruimste zin des woords, verkoopt en oplevert dan wel in opdracht van die Boston Group diensten verricht.

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Boston Group, ter zake van de leveringen en goederen en/of onderdelen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder goederen worden in deze algemene voorwaarden tevens diensten begrepen.
1.2 Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijst Boston Group deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin Boston Group schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft deze voorwaarden te accepteren.
1.3 De onderhavige voorwaarden gelden ook ten gunste van derden, door wie Boston Group de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

2.1 De offertes, prijscouranten, prijzen en voorraadopgaven van Boston Group zijn immer geheel vrijblijvend. Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten, technische opgaven en dergelijke in prospecti en dergelijke zijn immer geheel vrijblijvend en binden Boston Group niet.
2.2 Toezending van aanbiedingen en/of brochures en/of documentatie en/of begrotingen en/of plannen en/of tekeningen en/of modellen en/of prijslijsten en dergelijke verplichten Boston Group niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Niet-levering c.q. niet-acceptatie van een order wordt door Boston Group zo spoedig mogelijk aan de wederpartij ter kennis gebracht. Voorgenoemde toegezonden bescheiden blijven te allen tijde het eigendom van Boston Group en moeten op eerste verzoek aan Boston Group worden teruggezonden. Zonder haar uitdrukkelijke toestemming mogen zij niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
2.3 Boston Group behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3.1 Na plaatsing van de opdracht/order is de tussen Boston Group en de wederpartij te sluiten overeenkomst eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de opdracht/order door Boston Group schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Boston Group met de uitvoering van de opdracht c.q. order is begonnen.
3.2 Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen binden Boston Group slechts indien en voor zover deze door Boston Group schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Boston Group is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4.1 Tenzij anders vermeld geschieden al de opgaven van Boston Group onder voorbehoud van prijswijziging. In de opdracht/order zal worden aangegeven in welke valuta de prijs in rekening zal worden gebracht.
4.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Boston Group:
- gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantie-premies en andere kosten;
- gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief BTW, invoerrechten, heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, rechten en andere belastingen;
- exclusief verpakkings- en verzendkosten, kosten voor in- en uitlading, verzekeringskosten en orderkosten.
4.3 Ingeval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren is Boston Group gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld en onverlet latend het recht van de wederpartij de overeenkomst op deze grond te ontbinden. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij Boston Group tot de prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen.

5.1 Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op een door Boston Group op de factuur aangegeven bank – of girorekening (te allen tijde t.n.v. Boston Retail Products B.V.), tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Staat er op de factuur geen betalingstermijn vermeld dan geldt er een termijn van 30 dagen. De op het bank- of girorekeningafschrift van Boston Group aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
5.2 Boston Group behoudt zich het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
5.3 In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
is de wederpartij, door het enkel plaatsgrijpen van een der vorengenoemde omstandigheden, in verzuim. Al de vorderingen van Boston Group op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en Boston Group is gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Boston Group op vergoeding van schaden, kosten en interest.

6.1 Indien en zodra de betaling niet of niet volledig op de toepasselijke betalingsmomenten plaatsvindt, is Boston Group, onverlet al haar andere rechten, gerechtigd vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is tot en met de dag der algehele voldoening een rente van 2 % per maand over het gefactureerde bedrag aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend.
6.2 Bij niet, of niet-tijdige, betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan Boston Group verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

7.1 Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Boston Group is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen een redelijke termijn is wederpartij daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.
7.2 Boston Group is verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Boston Group is echter niet aansprakelijk voor een overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden en dergelijke heeft Boston Group het recht om in overleg met de wederpartij de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.
7.3 Behoudens het bepaalde in het vorige lid is Boston Group slechts aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd nadat aan Boston Group een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat Boston Group door de wederpartij schriftelijk ingebreke is gesteld.
7.4 Eventuele beschadigingen en/of tekorten van de verpakking en het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn en/of afwijkingen in het aantal verpakkingen dienen door wederpartij op de pakbon/afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakking en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen openbaren, dienen binnen acht dagen na levering aan Boston Group te worden gemeld.
7.5 Wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de werking van het goed en verplicht zich gebruikers dienovereenkomstig te instrueren.
7.6 De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is. Indien Boston Group een vooruitbetaling heeft bedongen, begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop deze vooruitbetaling door Boston Group is ontvangen.
7.7 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats. In alle gevallen is het risico voor rekening van de wederpartij vanaf het tijdstip van levering. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken het bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Boston Group verlaten.
7.8 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd niet door wederpartij zijn afgenomen, staan ze te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

8.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Boston Group is verstrekt, door Boston Group als goed koopman bepaald, zonder dat Boston Group hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
8.2 Het transport geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder bedingt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

9.1 Alle reclames dienen uiterlijk 14 dagen na inontvangstneming schriftelijk bij Boston Group te zijn ingediend met vermelding van haar pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Boston Group in behandeling genomen.
9.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling zijdens Boston Group dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan, dan wel de verrichte werkzaamheden terstond nadat de werkzaamheden zijn beëindigd te controleren.
9.3 Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen 14 dagen nadat het gebrek is ontdekt dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.
9.4 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft.
9.5 Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat wederpartij of derde iets aan het goed hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van Boston Group is geschied.
9.6 De kwaliteit van goederen en daarin verwerkte materialen dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken goederen en/of materialen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
9.7 Slechts indien en voor zover de reclame door Boston Group gegrond bevonden wordt is Boston Group verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.

10.1 De garantie van Boston Group houdt in dat Boston Group voor haar rekening fouten herstelt of, zulks ter uitsluitende beoordeling van Boston Group, het geleverde geheel of gedeeltelijk terugneemt en door nieuwe levering vervangt. Boston Group is nooit gehouden tot vergoeding van kosten welke de oorspronkelijke waarde van de bij en/of in de overeenkomst in gebrek gebleken goederen te bovengaan. Indien Boston Group ter voldoening aan haar garantieverplichting vervangt, worden de vervangen (onderdelen van) goederen wederom eigendom van Boston Group.
10.2 Deze garantie geldt niet indien:
- de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
- de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten;
- de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomsten met Boston Group voortvloeit, zoals onder meer de verplichtingen ten aanzien van (het tijdig indienen van) de reclame.

11.1 De eigendom van de door Boston Group geleverde zaken gaat eerst over op wederpartij bij volledige betaling van alle vorderingen van Boston Group als tegenprestatie voor door en/of namens en/of voor rekening van Boston Group aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede voor enig tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald, behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
11.2 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surséance van betaling, faillissement, onder curatelestelling, liquidatie van de wederpartij of overlijden zal Boston Group het recht hebben om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden te annuleren en het geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als het eigendom van Boston Group terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Boston Group ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
11.3 Indien Boston Group op grond van de omstandigheden zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, gerechtigd is om haar eigendom terug te vorderen dan is de wederpartij verplicht om Boston Group of een door haar aan te wijzen derde op eerste verzoek toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zich bevinden en daartoe alle medewerking te verlenen.

12.1 Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Boston Group en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Boston Group behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor Boston Group verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kan nakomen en alle overige van de wil van Boston Group onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.
12.2 In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft Boston Group het recht om in overleg met de wederpartij een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, voor zover ter zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.
12.3 Boston Group is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

13.1 De aansprakelijkheid van Boston Group is beperkt tot de in artikel 10 genoemde garantieverplichting. Boston Group is derhalve niet aansprakelijk voor en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook, directe schade of indirecte gevolgschade, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde of gerepareerde zaken, terwijl Boston Group evenmin de verplichting heeft gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige of foutieve behandeling en/of overmatige belasting tenzij deze schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Boston Group.
13.2 Boston Group is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
13.3 Boston Group is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of verzuim door derden die door Boston Group zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van werkzaamheden.
13.4 Boston Group is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan specifieke materialen, onderdelen of constructies die in afwijking van de geldende voorschriften door of namens wederpartij worden voorgeschreven dan wel door wederpartij ter beschikking worden gesteld.
13.5 Wederpartij vrijwaart Boston Group voor alle aanspraken van derden terzake van door Boston Group geleverde goederen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grote nalatigheid van de kant van Boston Group en wederpartij bovendien aantoont dat hem terzake geen enkel verwijt treft.

14.1 Wederpartij garandeert Boston Group, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de van Wederpartij ontvangen zaken en/of gegevens (zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc.) geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het intellectueel eigendom en/of het recht van industrieel eigendom. Wederpartij vrijwaart Boston Group zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens hiervoor bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
14.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Boston Group bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Boston Group door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Boston Group de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
14.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft Boston Group steeds de rechthebbende op het intellectueel eigendom dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken (inclusief productie- en hulpmiddelen) ook als de betreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
14.4 De door Boston Group volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken (inclusief productie- en hulpmiddelen) mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen intellectueel eigendom of andere wettelijke bescherming voor Boston Group bestaat, niet in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of gebruikt.
14.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt de Wederpartij na levering door Boston Group het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de door Boston Group in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken. Het gebruiksrecht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

15.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Boston Group en de uitvoering daarvan is het Nederlands Recht van toepassing.

16.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter te Rotterdam, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.

Rotterdam, 1 oktober 2013

Aan het laden
Aan het laden